Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
http://www.skplakas.gr/2000/12/radiostation.html?m=1.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00 ΜΜ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.00 ΜΜ

Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί,
παρά να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί.
«Θούριος», στιχ. 57-58

Ο σκοπός οπού απ’ αρχής κόσμου οι άνθρωποι εσυμμαζώχθησαν από τα δάση την πρώτην φοράν, διά να κατοικήσουν όλοι μαζί, κτίζοντες χώρας και πόλεις, είναι δια να συμβοηθώνται και να ζώσιν ευτυχισμένοι, και όχι να συναντιτρώγονται ή να ρουφά το αίμα τους ένας.

Ελευθερία είναι εκείνη η δύναμις όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάμη όλον εκείνο, οπού δεν βλάπτει εις τα δίκαια των γειτόνων του.
«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 6

Ο ιερός τη πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν, και η καρδία δεν γηράσκει ποτέ.
«Ηθικός Τρίπους», σελ. 118

Το ηθικόν σύνορον της Ελευθερίας είναι τούτο το ρητόν: Μη κάμης εις τον άλλον εκείνο οπού δεν θέλεις να σε κάμουν.
«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 6

Όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα.
«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 22

Ο Νόμος είναι ο αυτός δια το πταίσμα και αμετάβλητος, ήγουν δεν παιδεύεται ο πλούσιος ολιγώτερον και ο πτωχός περισσότερον δια το αυτό σφάλμα, αλλ’ ίσια-ίσια.
«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 3

Πάντοτε η σταθερότης είναι πράγμα επαινετόν,
αυτή έχει τα πρωτεία πολλών άλλων αρετών.
(«Ηθικός Τρίπους»)

Να σφάξωμεν τους λύκους, που τον ζυγόν βαστούν
και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν.
«Θούριος», στιχ. 121-122

Καταπίεση Επανάσταση

Ως πότε παλληκάρια, να ζώμεν στα στενά
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;
«Θούριος», στιχ. 1-2

Επανάσταση

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά.
«Θούριος», στιχ. 9-10