ΠΕΘΑΝΕ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1911!ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Διαφθορά · Πολιτική · Αφορισμοί

Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής Αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρη σώματα και ψυχάς.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Διαφθορά · Χρήμα & Πλουτισμός · Αφορισμοί

Διότι υπώπτευεν, ήξευρε και ησθάνετο ότι ο Γιωργής έτρεφε παιδικόν αίσθημα προς την Αρχόντω.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αισθήματα · Αφορισμοί

Για ν’ αποκτήση κανείς γρόσια, άλλος τρόπος δεν είναι, πρέπη νάχει μεγάλη τύχη, να εύρη στραβόν κόσμο, και να είναι αυτός μ’ ένα μάτι, δεν του χρειάζονται δύο. Πρέπει να φάη σπίτια, να καταπιή χωράφια, να βουλιάξη καράβια, με τριανταέξ τα εκατό θαλασσοδάνεια, το διάφορο κεφάλι.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αχρειότητα · Φιλαργυρία · Χρήμα & Πλουτισμός · Αφορισμοί

Αχ! κάθε αμαρτία έχει και τη γλύκα της.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Πάθη & Αμαρτίες · Αφορισμοί

Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ελληνισμός · Κυβέρνηση & Κράτος · Αφορισμοί

Θα έλεγε τις ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, διά να αποδειχθή, ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ελληνισμός · Κυβέρνηση & Κράτος · Αφορισμοί

Πάντοτε αμετάβλητοι οι σχοινοβάται ούτοι οι Αθίγγανοι, οι γελωτοποιοί ούτοι πίθηκοι (καλώ δε ούτω τους λεγομένους πολιτικούς). Μαύροι χαλκείς κατασκευάζοντες δεσμά δια τους λαούς εν τη βαθυζόφω σκοτία του αιωνίου εργαστηρίου των.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Πολιτική · Αφορισμοί

Καίτοι αγράμματη, η γραία μ’ εδίδαξεν ότι εις την ελληνικήν γλώσσαν, άλλως νοούμεν, άλλως ομιλούμεν και άλλως γράφομεν.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλήθεια & Ψέμα · Ομιλία · Αφορισμοί
Άνευ ψεύδους ουδεμία υπόθεσις ευοδούται.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλήθεια & Ψέμα · Διευθέτηση · Αφορισμοί

Η αλήθεια είναι πάντοτε παράλογος, και διά τούτο δεν την λέγουσι ποτέ οι φρόνιμοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά την ομολογούσιν οι μεθυσμένοι, οι τρελλοί, οι άρρωστοι και τα μικρά παιδία.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλήθεια & Ψέμα · Αφορισμοί

Και εξ όλων των καρπών ο μόνος, όστις δεν χρήζει ούτε καιρού ούτε ώρας διά να ωριμάση, είναι ο σατανικός έρως.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αγάπη & Έρωτας · Αφορισμοί

Απορώ, πάτερ μου, πώς ο Θεός επιτρέπει να υπάρχη εν τη υπ’ αυτού δημιουργηθείση φύσει αίσθημα ισχυρότερον της εις αυτόν πίστεως.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Πίστη · Αφορισμοί

Τώρα όμως η πράγματι επικρατούσα θρησκεία είναι ο πλέον ακάθαρτος και κτηνώδης υλισμός. Μόνον κατά πρόσχημα είναι η χριστιανοσύνη.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Θρησκεία & Θεός · Αφορισμοί

Σ’ αυτή την εποχή που βρεθήκαμε, να σε χαρώ … Μεγάλο κεσάτι, μεγάλη δυστυχία στον κόσμο! … Ο παράς, δεν ξέρω πού πάει και χώνεται, και δε βγαίνει στο μεϊντάνι …
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Οικονομία · Αφορισμοί