ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π ο λ λ ο ί – δ ε ν  θ α  π ο ύ με  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι-

ν ο μ ί ζ ο υ ν  π ω ς  η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  ε ί ν α ι
έ ν α  π ο λ ί τ ε υ μ α .

Δ ε ν  ξ έ ρ ο υ ν  π ω ς  π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι ‘ α π ό λ η ξ η

κ ι  ό χ ι  γ ι ‘ α φ ε τ η ρ ί α .

Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  σ η μ α ί ν ε ι α ν α β α θ μ ό ς * π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .

Π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  π ο λ λ ά  π ρ ά γ μ α τ α ·
ό χ ι  α π λ ώ ς έ ν α ν

ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό

ή  μ ι α  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  τ ο υ  γ ο ύ σ τ ο υ .

Γ ί ν ε σ α ι  ά ξ ι ο ς  ν  α νυ ψ ω θ ε ί ς  ω ς  τ η δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή  ι δ έ α  ό τ α ν  έ χ ε ι ς  π ρ ι ν  δ ι α ν ύ σ ε ι
κ άποια  σ τ ά δ ι α  ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  ε κ π ο λ ι τ ι σ μ ου.

Έ ν α ς  λ α ό ς  ά ξ ι ο ς  τ η ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  δ ί ν ε ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά ,

ό χ ι
μ ο ν ά χ α  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ η ν κ ά λ π η :

δ ί ν ε ι

ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  σ τ α  π ι ο  μ ι κ ρ ά  π ρ ά γ μ α τ α  τ η ς
κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  ζ ω ή ς : σ έ β ε τ α ι  τ η θ έ σ η τ ο υ σ τ η ν « ο υ ρ ά » ,

π ρ ο σ έ χ ε ι  ν α  μ η ν  ε ν ο χ λ ε ί τ ο
δ ι π λα  ν ό τ ο υ ,

π ι σ τ ε ύ ε ι  π ω ς  έ χ ε  ι π ρ ώ τ α  κ α θ ή κ ο ν τ α

κ ι έ π ε ι τ α  δ ι κ α ι ώ μ α τ α .

Η
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί α

π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  τ η ς Δ η μο κ ρ α τ ί α ς .

Π ώ ς μ π ο ρ ε ί
ν α  ν ο η θ ε ί  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α

δ ί χ ω ς  τ ο σ ε β α σ μ ό  τ ο υ  δ ι π λ α ν ο ύ  σ ο υ ;

Υ π ά ρ χ ε ι  ό μ ω ς  κ ι  έ ν α  ά λ λ ο  σ τ ά δ ι ο  β α ρ β α ρ ό τ η τ α ς  π ο υ π ρ έ π ε ι  ν α
ξ ε π ε ρ α σ τ ε ί ,

γ ι α  ν α  ε ί ν α ι  έ ν α ς  λ α ό ς  ά ξ ι ο ς  τ η ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς :

Τ ο  σ τ ά δ ι ο  τ ο υ
θ α υ μ α σ μ ο ύ  π ρ ο ς  τ η  β α ν α υ σ ό τ η τ α .

Η  χ ο ν τ ρ ή  π λ ά ν η  ν α  τ η ν  π ε ρ ν ά ε ι  κανένας για δυναμη.

Η  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η  ε ί ν α ι  κ ά τι  π ο λ ύ

π ι ο  δ ύ σ κ ο λ α  ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ι μ ο
α π ‘  ό , τ ι π ι σ τ ε ύ ε ι  ο  κ ό σ μ ο ς .

Ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι , α θ ό ρ υ β η

κ α ι σ ε μ ν ή , ε κ ε ί π ο υ  κ α ν έ ν α ς  σ χ ε δ ό ν

δ ε ν  τ ο  φ α ν τ ά ζ ε τ α ι : σ τ ο

ε ρ γ α σ τ ή ρ ι  τ ο υ σ ο φ ο ύ ,

σ τ ο  κ ε λ λ ί  τ ο υ α γ ί ο υ , σ τ η
φ υ λ α κ ή  τ ο υ  ε π α ν α σ τ ά τ η .

Σ π α ν ι ό τ α τ α

σ τ ο  π ρ ο σ κ ή ν ι ο .

Γ ι α τ ί

δ ύ ν α μ η α ν θ ρ ώ π ο υ

θ α
π ε ι

έ ν α κ αι

μ ό ν ο :

δ ύ ν α μ η

ψ υ χ ή ς .

Κ ι

α υ τ ή φ α ν ε ρ ώ ν ε τ α ι

σ τ η

μ ο ν α ξ ι ά

κ α ι σ τ ο ν
κ α τ α τ ρ ε γ μ ό ,

ό χ ι

σ τ ην α γ ο ρ ά

κ α ι

σ τ ο

θ ρ ί α μ β ο .

Η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  π ε ρ ν ά ε ι  σ τ ο ν κ α ι ρ ό  μ α ς

δ ο κ ι μ α σ ί α  κ α ι κ ρ ί σ η .

Τ ο
π ρ ό β λ η μ α τ η ς  ε ί ν α ι  σ ύ ν θ ε τ ο .

Δ ο κ ι μ α σ ί α  γ ι α τ η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  ε ί ν α ι

η  α ν ά γ κ η  ν α
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι  α ν θ ρ ώ π ι ν α  σ ύ ν ο λ α

τ ε ρ ά σ τ ι α , π ο υ  ξ ε π ε ρ ν ά ν ε  τ α φ υ σ ι κ ά  τ η ς μ έ τ ρ α .