Μαγικά Ιατροσόφια για θεραπεία ασθενειών στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα

Την εποχή της Τουρκοκρατίας, οι θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν ενέπλεκαν συχνά την ιατρική με τη μαγεία. Σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα που βρέθηκε στη Βιβλιοθήκη της μονής Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας διασώζονται πλήθος από γιατροσόφια της δημώδους θεραπευτικής.

Το χειρόγραφο αυτό με τα γιατροσόφια ανήκε στο Γιαννιώτη γιατρό, τον Χριστόδουλο. Μάλιστα, τα περισσότερα γιατροσόφια τα είχε γράψει ο ίδιος καθ’ υπαγόρευση, προσπαθώντας να συντάξει ένα πλήρες θεραπευτικό εγχειρίδιο για πάσα νόσο.

Μετά το θάνατο του ιατρού Χριστόδουλου, η σύζυγός του εγκαταστάθηκε γύρω στο 1756 στη Θεσσαλία, στον Τύρναβο ή στην Τσαριτσάνη. Εκείνη την εποχή φαίνεται πως πούλησε το χειρόγραφο στον ιερομόναχο της μονής της Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας, τον Διονύσιο, για ένα καρά γρόσι.

Μέσα στο χειρόγραφο αυτό μπορεί να βρει κάποιος απίθανα γιατροσόφια για την αντιμετώπιση διάφορων ασθενειών, όπως για κοιλιακά προβλήματα, για πονοκεφάλους, για την αϋπνία, για την υπογονιμότητα, για την αντισύλληψη, αλλά ακόμη και ξόρκια για πρόκληση της αγάπης, λύσιμο μαγείας και ευόδωση σχεδίων.

Γιατροσόφι για την υπογονιμότητα

Περί γυναικός οπού δεν κάνει παιδί, την ιατρείαν να κάμη παιδί. Έτερον.
«Έπαρε αβδέλλες τρεις και δέσε τες από την μέσην και κρέμασέ τες απάνωθεν της φωτίας έως να ξηρανθούν και να τρίβονται καλά. Και τότες να τες τρίψης να τες κάμης στάκτην. Και αυτήν την στάκτην να την βάλης εις φαγίν και εις καυχίν οπού να έχη κρασίν και να το πιη η γυναίκα. Και να το ονοματίσης, ήγουν να ειπής ούτως, ότι: καθώς κολλούν οι βδέλλες εις τον άνθρωπον, ούτως να κολλήση και το παιδί από την γυναίκα όπου το πίνει, το όνομά της Οδείνα. Και να το πιη το βράδυ, όταν θέλη να πέση εις το στρώμα της με τον άνδρα της και ας σμείξη με ταύτον και εγκαστρώνεται».

Ξόρκια για πρόκληση της αγάπης

Αν τώρα κάποιος νέος άντρας ήθελε να τον αγαπήσει μια γυναίκα, μπορούσε να κάνει και ξόρκια της αγάπης.
Περί αγάπης γυναικός

«Λαβών όστρακον ωμόν και γράψον το όνομα της κόρης και τας χαρακτήρας ομού και ας τα διακιλήσι».

Ένα δεύτερο ξόρκι για την πρόκληση της αγάπης της γυναικός ήταν το ακόλουθο:
«Έπαρον λουλάκι και γράψον τούτους τους στίχους χαρακτήρας εις το χέριν σου και πιάσε αν θέλεις γυναίκα από τον σφόντυλον και να ιδείς τι θέλει ποιήσειν».

Υπήρχε, βέβαια, και ένα τελείως απλό και εύκολο ξόρκι για την αγάπη.

«Γράφε εις τρία φύλλα δάφνης: καιρομένη και εάλ τε να γωρ. Και ας τα διασκελίσει εις την ώραν του Αφροδίτη».

Περί εύρης θησαυρόν
Στο χειρόγραφο μεταξύ άλλων υπάρχει και ένα ξόρκι για να βρει κάποιος έναν κρυμμένο θησαυρό.

«Γράψον τα ονόματα ταύτα εις πινακίδιον καρέας και βάλε τα εις το προσφέφαλόν σου και ας είναι καινούργια, γραμμένα μετά κρόκον και μόσκον και ροδόσταμα και θέλεις ιδεί εις τον ύπνον σου θησαυρόν και εκεί έσται ο μελετήσας: μπελάκ, μπλαδιούντι, τζιμπόζ τη σταγορία, απερρέρ, δροσσίντοι ερόμιεχ. Τεκαδοέλ ΐακαθα ηλ ϊαδιθού ηλάμ αλληλούια, ή και μετά μελάνη κοκκίνην. Έπειτα έπαρε πετεινόν άσπρον και κράτησέν τον να μην κάνει πορνεία ημέρας οκτώ και έχε μαύρου σκύλου αίμα και φώκιας δέρμα και γράψον τους χαρακτήρας ταύτας με το αίμα του σκύλου: ασεγιόν, πεζαίπ κορεστή».

Πηγή: Μαγικά και ιατροσοφικά ερανίσματα εκ Θεσσαλικού κώδικος