ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΣΙΟΔΡΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ!!!!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 160ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 21/10/2020
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ,
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και των σχετικών κανονιστικών πράξεων του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 085318/2020 αίτημα του Καθηγητή, κ. Σ. Τσιόδρα
αποφασίζει
Α) την έγκριση του Consortium Agreement με τα κάτωθι στοιχεία :
Τίτλος Σύμβασης: “Demonstration of Intelligent Decision Support for Pandemic Crisis Prediction and Management within and across European Borders
Είδος έργου: HORIZON 2020 PROGRAMME
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Χαρακτηρισμός Έργου : SOCIETAL CHALLENGES
Δράση: SECURE SOCIETIES – PROTECTING FREEDOM AND SECURITY OF EUROPE AND ITS
CITIZENS

Χρηματοδότης: EXUS SOFTWARE MONOPROSOPI ETAIRIA PERIORISMENIS EVTHINIS – EXUS SOFTWARESINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήρης Τσιόδρας
Διάρκεια σύμβασης: 1/9/2020-31/8/2022
Συνολικός προϋπολογισμός Consortium: 150.000,00€ Συνολικός προϋπολογισμός ΕΚΠΑ: 150.000,00€
και
Β) την υπογραφή του Consortium Agreement από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A97%CE%A4%CE%A746%CE%A8… https://www.facebook.com/1241165655989748/posts/3930922297014057/?d=n

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΣΣΣΙΝΑ ΒΑΣ
ΟΜΑΔΑ